ทำความรู้จักกับ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Subclass 500)

สำหรับนักเรียนที่มองหาโอกาสในการขยายขอบเขตทางการศึกษาและประสบการณ์ใหม่ ๆ การศึกษาต่อในออสเตรเลียอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ทว่า, การเริ่มต้นการเดินทางนี้จะต้องผ่านการขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ซึ่งจะอนุญาตให้คุณสามารถอยู่และศึกษาในออสเตรเลียได้ตามหลักสูตรที่คุณเลือก

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Subclass 500)

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Subclass 500) คือวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุด 5 ปี โดยนักเรียนจะต้องมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป และต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือวีซ่านักเรียนจะต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Health Cover: OSHC) ที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เรียน

 • อนุญาตให้ลงทะเบียนและเรียนในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร CRICOS ที่มีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
 • สามารถเดินทางเข้าและออกประเทศออสเตรเลียได้ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry)
 • สามารถทำงานได้สูงสุด 48 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ (48 Hr / Fortnight) หลังจากเริ่มเรียน

ประเภทวีซ่านักเรียนของออสเตรเลีย 

 • Independent ELICOS (Subclass 570) – สามารถใช้ได้กับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย เช่น General English, IELTS, EAP
 • Schools Sector (Subclass 571) – สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 • Vocational Education and Training (Subclass 572) – ใช้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับวิชาชีพ เช่น VET Diploma, คอร์สที่ได้ประกาศนียบัตรต่าง ๆ    
 • Higher Education (Subclass 573) – สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อชั้นปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • Postgraduate Research (Subclass 574) – สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อปริญญาโทแบบทำวิทยานิพนธ์ และสำหรับนักเรียนปริญญาเอก
 • Non-award (Subclass 575) – สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
 • AusAID or Defence (Subclass 576) – สำหรับนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก AusAID หรือกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลีย 
 • Student Guardian Visa (Subclass 580) – สำหรับผู้ปกครองที่ติดตามนักเรียน

ระยะเวลาวีซ่าเท่าไหร่?

 • วีซ่านักเรียน (Subclass 500) เป็นวีซ่านักเรียนชั่วคราว ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเรียนได้สูงสุด 5 ปี ระยะเวลาวีซ่าขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนและระยะเวลาเรียนของหลักสูตร
 • นักเรียนปฐมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน Year 1 – Year 4 โดยทั่วไปแล้วจะได้รับวีซ่านักเรียนระยะเวลาสูงสุด 3 ปีเท่านั้น

คุณสมบัติในการสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 • อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ถึงจะสามารถสมัครวีซ่านักเรียนได้
 • ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีเอกสาร Welfare Arrangements และ Parental Consent จากผู้ปกครองเพิ่มเติมด้วย
 • จะต้องมีเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน คือ Confirmation of Enrolment (CoE) จากสถาบันการเรียน
 • ผู้ถือวีซ่านักเรียนจะต้องมีประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (Overseas Student Health Cover) ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
 • ต้องมีหลักฐานยืนยัน Genuine Temporary Entrant ซึ่งจะต้องชี้แจงว่าผู้สมัครมีวัตถุประสงค์ในการอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียชั่วคราวเท่านั้น รวมถึงเอกสารยืนยันเหตุผลอื่น (ถ้ามี) เช่น หลักฐานรับรองการทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด รวมถึงเอกสารการรับเงินเดือนหรือสัญญาว่าจ้าง วุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือเอกสาร/จดหมายยืนยันจากสถาบันต่างประเทศที่ได้เข้ารับการเรียนในอดีต วุฒิการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ สภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่

*เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประวัติและคอร์สเรียนของแต่ละบุคคล ให้ติดต่อ Doctor Visa เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

กรณีที่ผู้สมัครวีซ่านักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องขอเอกสารยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศด้วย

 • เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
 • บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ผู้ปกครองมิได้เดินทางพร้อมบุตร สามารถลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) ของ Immigration โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ เช่น ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานภาพของผู้ปกครองของผู้สมัคร สามารถขอเอกสารนี้ได้ที่ที่ว่าการอำเภอ เพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือหากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือบันทึกคำสั่งจากศาลเปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง

ขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียน

 1. เตรียมเอกสารให้พร้อม โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่านักเรียนได้แก่
  • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาสูติบัตร
  • สำหรับผู้ชาย สำเนา สด.43 หรือ สด.8 อายุเกิน 20 ปี หรือ สด.9 หากอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  • ประวัติการเรียนและการทำงานโดยย่อ (Resume/CV)
  • สำเนาผลการเรียน/วุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา
  • เกียรติบัตรการเข้าร่วมฝึกอบรมหรือเรียนเสริมต่างๆ (ถ้ามี)
  • เอกสารส่วนตัวและเอกสารการทำงานของสปอนเซอร์
  • หลักฐานการสนับสนุนทางการเงินจากสปอนเซอร์
 2. สมัครเรียน
 3. ซื้อประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 4. ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียน
 5. ตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลที่สามารถตรวจสุขภาพเพื่อทำวีซ่านักเรียนออสเตรเลียได้ ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช International Organization for Migration (IOM) โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลภูเก็ต โรงพยาบาลเอกอุดร สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนระยะสั้น เวลาไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 6. จัดทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือไบโอเมตทริกซ์ (Biometrics)
 7. เตรียมตัวสัมภาษณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สถานทูตติดต่อมาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรอผลตัดสินวีซ่านักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *