เปิดโพย!ขอวีซ่าจีน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีวิธีทำอย่างไร? อัพเดต 2023 วีซ่าประเทศจีน

ประเทศจีน หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน (China) เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคน โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมาเยือนเพื่อสัมผัสกับประเทศมหาอำนาจยักษ์แห่งเอเชียที่มีประวัติศาสตร์และอารยธรรมยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งก่อนจะเดินทางเข้าไปในประเทศจีนได้นั้น หลายคนอาจสงสัยว่า ต้องมีวีซ่าจีนหรือไม่? และมีวิธีการหรือขั้นตอนการขอวีซ่าจีนอย่างไรบ้าง

วีซ่าจีนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

ในการขอวีซ่าจีนนั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทางให้ชัดเจน เพราะปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการขอวีซ่านั่นเอง ประกอบกับประเทศจีนนั้นมีประเภทวีซ่าที่ค่อนข้างหลากหลาย จึงอาจเกิดความสับสนว่าจริงๆ แล้ววีซ่าจีนมีกี่ประเภท อะไรบ้าง และวีซ่าแต่ละประเภทตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของเราหรือไม่ ซึ่งประเภทของวีซ่าจีนนั้น จะแบ่งออกได้ดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท L) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
 • วีซ่าธุรกิจการค้า (ประเภท M) สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์ในการติดต่อการค้า หรือทำธุรกิจ
 • วีซ่าเยี่ยมชม (ประเภท F) สำหรับผู้ที่เดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรม
 • วีซ่าเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว (ประเภท Q1 / Q2) สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติจีนหรือได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน ทั้งช่วงระยะสั้นและระยะยาว
 • วีซ่าเยี่ยมชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศจีน (ประเภท S1 / S2) สำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อเยี่ยมชาวต่างชาติที่กำลังเรียนหรือทำงานอยู่ในประเภท ทั้งช่วงระยะสั้นและระยะยาว
 • วีซ่าทำงาน / ธุรกิจ (ประเภท Z) สำหรับผู้ที่เข้ามาทำงานในประเทศจีน
 • วีซ่านักเรียน (ประเภท X1 / X2) สำหรับผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาประเทศจีน ในระยะสั้นและระยะยาว
 • วีซ่าเดินทางผ่านประเทศ (ประเภท G) สำหรับผู้ที่แวะผ่านประเทศจีนเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆ
 • วีซ่าขนส่ง (ประเภท C) สำหรับผู้ที่เป็นลูกเรือ หรือพนักงานรถไฟ เครื่องบิน ขนส่งสินค้า หรือปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน
 • วีซ่าความสามารถพิเศษ (ประเภท R) สำหรับบุคคลที่ได้รับการรับรองว่ามีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งต้องการเดินทางเข้าประเทศจีน
 • วีซ่านักข่าว (ประเภท J1 / J2) สำหรับผู้ที่ทำงานด้านสื่อในประเทศจีน ในระยะสั้นและระยะยาว 
 • วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (ประเภท D) สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศจีนเป็นการถาวร จะต้องมีวีซ่าจีนประเภทนี้ด้วย

ขั้นตอนการขอวีซ่าจีน

เลือกประเภทวีซ่าจีนที่ใช้ขอเดินทางเข้าประเทศ

ผู้สมัครขอวีซ่าจีนจะต้องเลือกประเภทวีซ่าจีนให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นผู้พิจารณาโดยดูจากวัตถุประสงค์ในการเดินทางของผู้สมัครเป็นหลัก ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับวีซ่า พร้อมนัดหมายกับทางหน่วยงานล่วงหน้าเพื่อยื่นขอวีซ่าจีน

เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยพร้อมนัดหมายล่วงหน้า

เนื่องจากในการยื่นขอวีซ่าจีนนั้น ผู้สมัครไม่สามารถเดินทางไปยังสถานทูตจีนฯ หรือศูนย์รับยื่นวีซ่าจีนเพื่อเข้าใช้บริการโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าได้ (Walk-in) เพราะฉะนั้น ทางผู้สมัครที่ต้องการยื่นวีซ่าจีนจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบก่อน ซึ่งในระหว่างขั้นตอนดังกล่าวนั้นเองที่จะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมก่อนถึงวันและเวลานัดหมายล่วงหน้าซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากลิสต์รายการเอกสารเหล่านี้

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าจีน พร้อมกรอกรายละเอียดๆ ต่างอย่างละเอียดครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าจีนออนไลน์จากเว็บไซต์ได้เลยแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าจีน
 • Passport เล่มจริง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด และ หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มเก่า (หากมี)
 • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวขนาด 2  นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • หลักการการจองตั๋วเที่ยวบินขาไป-กลับ ที่ระบุสายการบินและเวลาเข้า-ออกประเทศ
 • หลักฐานการจองที่พัก ระบุสถานที่พักอาศัยพร้อมช่องทางการติดต่อ
 • กรณีที่ขอวีซ่าเยี่ยมชม ให้ผู้สมัครยื่นวีซ่าจีนแนบหนังสือเชิญหรือตั๋วเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นในประเทศจีนมาด้วย
 • กรณีที่ขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน ให้แนบจดหมายรับรองสถานะการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และจดหมายขอวีซ่าซึ่งออกจากสถาบันการศึกษามาด้วย
 • กรณีที่ขอวีซ่าทำงาน ให้ยื่นใบอนุญาตจ้างงานชาวต่างชาติ ซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้ติดต่อกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกใบรับรองให้
 • กรณีที่ขอวีซ่าจีนเพื่อติดต่อธุรกิจหรือทำการค้า ทางผู้สมัครขอวีซ่าจีนจะต้องมีเอกสารเชิญจากองค์กร บริษัท หรือสถานประกอบธุรกิจ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์จีน
 • เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ว่าจะร้องขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่)

รอผลการพิจารณาการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

เมื่อถึงวันและเวลาที่นัดหมายเพื่อทำวีซ่าจีน ให้ทางผู้สมัครเดินทางไปยังศูนย์รับยื่นวีซ่าจีนเพื่อทำการส่งแบบฟอร์มวีซ่าจีน และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อขอวีซ่าจีน ซึ่งทางศูนย์ฯ จะออกใบนัดหมายเพื่อเข้ามารับหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาคำขออนุมัติร้องขอวีซ่า โดยทางศูนย์จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15-30 วันทำการ

ขอวีซ่าจีนยากหรือไม่

การขอวีซ่าจีนยากหรือไม่ เป็นหนึ่งในคำถามที่พบได้บ่อยเช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หากทางผู้สมัครขอวีซ่าจีนมีการเตรียมเอกสารมาอย่างดี เช่น แบบฟอร์มวีซ่าจีน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับแจ้งจุดประสงค์ในการเดินทางอย่างชัดเจน ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสผ่านวีซ่ามากขึ้นนั่นเอง

ทำวีซ่าจีนที่ไหนดี

ทางผู้สมัครสามารถติดต่อขอทำวีซ่าจีนได้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนตามช่องทางการติดต่อนี้

 • ที่อยู่: 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5888
 • เวลาเปิดทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 โมง 

วีซ่าจีนเป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้เดินทางเข้าไปยังประเทศจีนทุกคนต้องมี ดังนั้น ในการขอวีซ่าจีน ทางผู้สมัครจะต้องระบุประเภทวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางอย่างชัดเจน จากนั้นจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม เช่น แบบฟอร์มวีซ่าจีน หนังสือเดินทาง และเอกสารสำคัญอื่นๆ เพื่อยื่นให้กับทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนพิจารณาประมาณ 15-30 วันทำการ ก่อนแจ้งผล

นอกจากนี้ สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัย ตลอดจนต้องการผู้ให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า หรือต้องการผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่า สามารถติดต่อ Doctor Visa ผู้นำด้านการท่องเที่ยวที่มีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับยื่นวีซ่า พร้อมวางแบบการเดินทาง และจัดกรุ๊ปทัวร์เพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษในการเดินทางของทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *