วีซ่าแคนาดา 2023 ขั้นตอนการขอวีซ่าและสิ่งที่ควรรู้

การขอวีซ่าแคนาดาเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปยังประเทศแคนาดา วีซ่าเป็นเอกสารที่อนุญาตให้บุคคลเข้าประเทศแคนาดาโดยถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีหลายประเภทของวีซ่าที่สามารถขอได้ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง รวมถึงวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าเยี่ยมเยือน และวีซ่าพำนักระยะยาว

วีซ่าแคนาดา คืออะไร?

วีซ่าแคนาดา (Canada Visa) คือ เอกสารทางการทูตที่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าสู่ประเทศแคนาดา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ เช่น การท่องเที่ยว, การศึกษา, การทำงาน, การทำธุรกิจ หรือสถานการณ์อื่นๆ ตามประเภทของวีซ่า


ขั้นตอนทำวีซ่าแคนาดา:

1.เลือกประเภทของวีซ่าแคนาดาพร้อมนัดหมายล่วงหน้า

วีซ่าแคนาดาสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

 • Visitor Visa (TRV): ใช้สำหรับการท่องเที่ยว, เยี่ยมชม, หรือทำกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ในแคนาดา
 • Study Permit: ใช้สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในสถานศึกษาในแคนาดา
 • Work Permit: ใช้สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถทำงานในแคนาดา โดยมีนายจ้างที่ได้รับการอนุญาต
 • Express Entry: เป็นระบบการขอวีซ่าเพื่ออาศัยถาวรในแคนาดาสำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติทางเศรษฐกิจ
 • Provincial Nominee Program (PNP): ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการหรือทักษะในการทำงานและได้รับการเสนอชื่อจากประเทศท้องถิ่น (Province) สามารถขอวีซ่านี้ได้
 • Family Sponsorship: สมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองแคนาดาสามารถสปอนเซอร์ (sponsor) สมาชิกในครอบครัวที่ต้องการเข้ามาอาศัยถาวร
 • Refugee and Asylum Seeker: สำหรับบุคคลที่กลับมาขอเอาชีวิตรอดในแคนาดาเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในประเทศต้นทาง
Canadian National Flag Overlay. False Creek, Downtown Vancouver, British Columbia, Canada. Beautiful Aerial View of a Modern City on the West Pacific Coast during a colorful Sunset.

2.เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าแคนาดา

เมื่อเลือกประเภทวีซ่าแคนาดาและนัดหมายวันยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์ยื่นขอวีซ่าฯ เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างนี้เองที่ทุกคนจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาให้พร้อมที่สุด โดยสามารถตรวจสอบได้ตามเช็กลิสต์เหล่านี้

 • แบบฟอร์มขอวีซ่าแคนาดา: หนึ่งในเอกสารสำคัญเพื่อใช้สำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดา โดยวิธีกรอกแบบฟอร์มวีซ่าแคนาดาก็ไม่ยาก เพียงใส่รายละเอียดในแต่ละช่องให้เรียบร้อยครบถ้วนก็เป็นอันเสร็จสิ้น
 •  หนังสือเดินทาง (Passport): ใช้พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน และมีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางปัจจุบันจำนวน 1 ชุดที่แสดงหน้าข้อมูลส่วนบุคคลและรูปถ่าย
 • รูปถ่าย 2 รูป: ภาพถ่ายสีขนาด 3.5*4.5 ซม. (1.5 นิ้ว) ที่มีอายุถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยตัวบุคคลเจ้าของภาพถ่ายจะต้องหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่ใส่แว่นตา หรือสวมหมวกปิดศีรษะ
 • จดหมายแนะนำตัว (Cover Letter): ทำหนังสือแนะนำตนเอง โดยใส่ข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมจุดประสงค์ในการเดินทางอย่างละเอียดชัดเจน
 • หลักฐานทางการเงิน (Bank Statement): รายการเดินบัญชีสมุดเงินฝากออมทรัพย์ที่ผ่านการรับรองจากธนาคาร
 • หนังสือรับรองเงินเดือน: หลักฐานที่แสดงถึงรายได้จากการทำงานของพนักงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากทางบริษัท หรือหากเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้สามารถใช้จดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsorship Letter) ในการขอวีซ่าแคนาดาได้เช่นเดียวกัน
 • หลักฐานการจอง (Ticket Booking): สำหรับตั๋วเครื่องบิน และที่พัก โรงแรม หรือที่อยู่อาศัยของผู้เดินทาง
 • แผนการเดินทาง (Travel Itinerary): อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศแคนาดา

นอกจากนี้ ทางผู้สมัครขอวีซ่าแคนาดาอาจต้องยื่นเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม หากเป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้

 • กรณีที่ผู้ขอวีซ่าแคนาดามีจุดประสงค์เดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนคนรู้จักหรือสมาชิกในครอบครัว หรือมีจุดประสงค์อื่น เช่น เข้าร่วมงานที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กร จะต้องให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา เป็นผู้ออกจดหมายเชิญ (Letter of Invitation) ให้ โดยทางผู้ออกเอกสารจะต้องใส่รายละเอียดต่างๆ ไว้ในเอกสารดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เชิญ และบอกจุดประสงค์ในการเชิญ พร้อมแจ้งความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ รวมทั้งระบุระยะเวลาในการเดินทาง จากนั้นให้เซ็นชื่อและลงวันที่อย่างชัดเจน
 • กรณีที่ผู้ขอวีซ่าแคนาดานักเรียน ให้ใช้จดหมายตอบรับเข้าเรียน หรือเอกสาร NOC (No Objection Certificate (NOC) ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาในแคนาดา
 • กรณีที่ผู้ขอวีซ่าทำงาน จะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก่อน ในขณะที่ทางนายจ้างหรือบริษัทในแคนาดาจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตในการจ้างงานคนต่างชาติ (Labour Market Impact Assessment) ให้เข้ามาทำงานในประเทศแคนาดา ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้จำเป็นต่อการยื่นขอวีซ่าแคนาดาเพื่อทำงานนั่นเอง

3.ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ในวันนัดหมาย และรอผลวีซ่าแคนาดา

ภายหลังจากรวบรวมเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อขอวีซ่าแคนาดาเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายอย่างการส่งเอกสารให้กับทางสถานทูตฯ ในวันและเวลาที่นัดหมายไว้ นอกจากนี้ ในการขอวีซ่าแคนาดา จะใช้เวลารอผลพิจารณาวีซ่าประมาณ 30- 45 วันทำการ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ทางผู้ยื่นวีซ่าวางแผนให้ดีเพื่อให้การขอวีซ่าเพื่อเดินทางเป็นไปได้อย่างราบรื่น


ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา:

 • ค่าเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics Fees): 85 CAD
 • วีซ่าแคนาดาท่องเที่ยว: 100 CAD
 • วีซ่าแคนาดานักเรียน: 150 CAD
 • วีซ่าแคนาดาทำงาน: 155 CAD

อัปเดตใหม่! ไปแคนาดาไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว

ในข่าวล่าสุด, การเดินทางไปแคนาดาไม่ต้องการการขอวีซ่าแคนาดาอีกต่อไป! นักท่องเที่ยวที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้สามารถเดินทางไปแคนาดาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแคนาดา:

 1. ผู้ที่ถือวีซ่าอเมริกาทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร
 2. ผู้ที่เคยขอวีซ่าแคนาดามาภายใน 10 ปีที่ผ่านมา โดยวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 3. ผู้ที่มีจุดประสงค์เดินทางท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 4. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศแคนาดาด้วยวิธีการโดยสารผ่านเครื่องบินเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม, ในการเดินทางนี้คุณจำเป็นต้องลงทะเบียน eTA (Electronic Travel Authorization) ก่อนเดินทาง.

วีซ่าแคนาดาเป็นหนึ่งในประเภทของวีซ่าที่มีความต้องการสูง นักท่องเที่ยว, คนทำงาน, นักเรียน และบุคคลอื่นๆ ที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางมีความต้องการต่างกัน. การเตรียมความพร้อมตั้งแต่การเลือกประเภทวีซ่าที่ต้องการเป็นขั้นแรก. จากนั้นนัดหมายกับทางศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าเพื่อให้ทางสถานทูตตรวจสอบ. กระบวนการนี้อาจใช้เวลาประมาณ 30 – 45 วันทำการก่อนที่จะได้รับผลการพิจารณา.

สำหรับใครที่ต้องการคำปรึกษาหรือสนใจทำวีซ่าแคนาดา, ทาง Doctor Visa คือผู้นำด้านการท่องเที่ยวที่มีบริการรับยื่นวีซ่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้เดินทางทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *