การยื่นขอวีซ่าแคนาดา

การเดินทางสู่ Great White North คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการยื่นขอวีซ่าแคนาดากับ Dr. Visa Services

ติดต่อเรา

ประกาศเรื่อง Canada eTA ยกเว้นการทำวีซ่าสำหรับคนไทย

นับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าแคนาดา โดยสามารถยื่นขอใบอนุญาตการเดินทางได้ออนไลน์ หรือที่เรียกว่า ใบอนุญาตการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ (eTA) โดยต้องมีเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้

  • ได้รับวีซ่าการพำนักระยะสั้นของแคนาดา (Temporary Resident Visa) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือ ถือวีซ่าสหรัฐอเมริกาชนิด Non-immigrant ที่ยังใช้งานได้
  • จำเป็นต้องเดินทางเข้าแคนาดา โดยเครื่องบินเท่านั้น
  • แพลนจะอาศัย เพื่อธุรกิจ หรือท่องเที่ยวในแคนาดาไม่เกิน 6 เดือน

ถ้าหากท่านมีไม่ครบ 3 ข้อดังนี้ ท่านต้องทำวีซ่าแคนาดาใหม่ทั้งหมด

ประเภทของวีซ่าแคนาดา

วีซ่านี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเดินทางไปแคนาดาเพื่อพำนักระยะสั้น โดยปกติจะไม่เกินหกเดือน เหมาะสำหรับการพักผ่อน เยี่ยมครอบครัว หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันการเรียนรู้ที่กำหนด (DLI) ในแคนาดา

วีซ่านี้อนุญาตให้คุณทำงานในแคนาดา วีซ่าทำงานบางประเภทจำเป็นต้องมีข้อเสนองานจากนายจ้างชาวแคนาดา

สำหรับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของชาวแคนาดาหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรที่ต้องการไปเยี่ยมครอบครัวในแคนาดาเป็นระยะเวลานาน

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าทีละขั้นตอน

1. กำหนดประเภทวีซ่าของคุณ

ระบุประเภทวีซ่าที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ

2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หลักฐานการยังชีพทางการเงิน และอื่นๆ

3. กรอกใบสมัคร

กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ซึ่งโดยปกติจะมีอยู่ในเว็บไซต์ทางการของการย้ายถิ่นฐานของแคนาดา

4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเภทวีซ่า

5. ส่งใบสมัครของคุณ

ส่งใบสมัครของคุณทางออนไลน์หรือผ่านทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC)

6. รอการอนุมัติ

เวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไป แต่คุณจะได้รับแจ้งเมื่อมีการตัดสินใจ

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ หนังสือเดินทางของคุณพร้อมวีซ่าอเมริกาจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุ คุณควรตรวจสอบวีซ่าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็นข้อเท็จจริง

  • วีซ่าท่องเที่ยวอนุญาตให้คุณอยู่ในแคนาดาได้นานถึงหกเดือน
  • ได้ คุณสามารถยื่นขอต่ออายุการพำนักในแคนาดาได้ สิ่งสำคัญคือต้องสมัครก่อนที่สถานะปัจจุบันของคุณจะหมดอายุ
  • ไม่ วีซ่าท่องเที่ยวไม่อนุญาตให้คุณทำงานหรือเรียนในแคนาดา คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าทำงานหรือเรียนตามลำดับ
  • หากคำร้องขอวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับจดหมายอธิบายเหตุผลในการปฏิเสธ คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและสมัครใหม่ได้

คำถามที่พบบ่อย

ที่นี่ เราจะตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าแคนาดาเช่น ระยะเวลาดำเนินการ อายุการใช้งานของวีซ่า เหตุผลในการปฏิเสธ ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม