วีซ่าผู้ติดตามประเภท NON-O

 

ชาวต่างชาติในประเทศไทยที่สมรสกับชาวไทยมีสิทธิขอวีซ่า Non-Immigrant O หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวีซ่าแต่งงาน (Marriage Visa) เราสามารถให้บริการคุณในการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่า Non-O ให้เป็นวีซ่า Non-Immigrant O ได้ ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทยได้

 
ติดต่อเรา

ข้อมูลของวีซ่า Non-O

 

วีซ่าประเภทอยู่อาศัยชั่วคราว และพำนักในประเทศไทยระยะยาว

วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพำนักในประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรสสัญชาติไทย (ภรรยา) หรือเด็กสัญชาติไทย โดยสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ 90 วัน และสามารถต่ออายุวีซ่าได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยใช้เอกสารที่ถูกต้อง

สอบถามเพิ่มเติม

ชาวต่างชาติในประเทศไทยที่สมรสกับชาวไทยมีสิทธิขอวีซ่า Non-Immigrant O หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวีซ่าแต่งงาน (Marriage Visa) เราสามารถให้บริการคุณในการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่า Non-O ให้เป็นวีซ่า Non-Immigrant O ได้ ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทยได้

 

ชาวต่างชาติในประเทศไทยที่มีบุตรกับชาวไทย แต่ไม่ได้สมรสกัน มีสิทธิขอวีซ่า Non-Immigrant O แบบพำนักในประเทศไทยระยะยาวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้ปกครองโดยกฎหมายของเด็กสัญชาติไทย

เราสามารถให้บริการคุณในการเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่า Non-O มาเป็นวีซ่าประเภทนี้ได้ ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทยได้

 

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและสมรสกับชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศไทยระยะยาว มีสิทธิขอวีซ่า Non-Immigrant O Dependent ทั้งนี้ผู้ขอวีซ่าประเภทนี้ต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์

 

สำหรับการสมัครวีซ่า Non-immigrant O visas ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

  1. วีซ่าตัวจริง
  2. สมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทยที่มีการเปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 2 เดือน โดยมียอดเงินฝากขั้นต่ำ 400,000บาท เรามีบริการเปิดบัญชีให้ หากคุณยังไม่มีบัญชีเงินฝากในประเทศไทย
  3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4. ใบทะเบียนสมรส หากคุณแต่งงานแล้ว หรือใบสูติบัตรของบุตรหากคุณต้องการขอวีซ่าผู้ติดตามดูแลบุตร (Guardian Visa)

หลังจากการปรึกษาในเบื้องต้น เราสามารถให้ข้อมูลคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการขอวีซ่าได้

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร การส่งเอกสารที่จำเป็น และเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม

ท่านสามารถพิมพ์แบบสอบถามได้เลย

 
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ / Please specify your name.
เบอร์โทรศัพท์สำหรับให้ทีมงานติดต่อกลับ / Your mobile phone no.
โปรดระบุอีเมล์ของท่าน / Please specify your email.
โปรดเลือกประเทศจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการเดินทาง / Please specify your destination
โปรดระบุช่วงเวลาที่ท่านจะเดินทาง เช่น 1-10 มกราคม พ.ศ. 2567 / Please specify your travel period e.g.. 1-10 Jan 2025