ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าทำงาน

วีซ่าทำงานจะออกให้กับบุคคลที่มีหลักประกันการจ้างงานในต่างประเทศ วีซ่าเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ถือทำงานที่ได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมักจะมีความเป็นไปได้ในการต่ออายุหรือเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทอื่น

ติดต่อเรา

การเตรียมตัว

เอกสารและข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อเตรียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการจะราบรื่นและไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติและข้อกำหนด

คุณสมบัติในการขอวีซ่าทำงานขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัคร นโยบายวีซ่าของประเทศปลายทาง และข้อเสนอการจ้างงานเฉพาะ ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ สัญญาจ้างงานหรือจดหมายเสนองาน คุณสมบัติหรือประสบการณ์วิชาชีพที่จำเป็น ที่พัก และเอกสารประกอบเพิ่มเติมใดๆ

สอบถามเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าทำงานโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร การส่งเอกสารที่จำเป็น และเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง บางประเทศอาจต้องมีการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน หรือใบรับรองความประพฤติของตำรวจ เวลาดำเนินการและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม